2251031474 6948523077 Πάμφιλα Λέσβου maria_mour2005@yahoo.gr
hero image
 
 
 
Μουράτογλου Καραμανώλη Μαρία
Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτηση Πελατών | Πάμφιλα Λέσβου
 
 
 
 
 
 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΣΕΠ /ΣΟΧ/ΙΔΟΧ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ -  ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ - - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ  -ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ- ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΔΥΠΑ
 
 
 
 
 
 
Διαδικασία Διεκπεραίωσης
 
 
 
 

Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email ή τηλεφωνικά για την Υπηρεσία που χρειάζεστε

Σας ενημερώνουμε άμεσα για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσετε

Με τη συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών ξεκινάμε την εργασία και σας ενημερώνουμε μέχρι την ολοκλήρωσή της
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

Διεκπεραιώνουμε υπεύθυνα την διαδικασία όλων των σταδίων για να είστε σε θέση να βάζετε ηλεκτρονική υπογραφή όπου σας ζητηθεί. Ενημερώνουμε ή σας προμηθεύουμε το τον απαραίτητο εξοπλισμό [Πιστοποιημένο Usb Token]

Κάνουμε την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών και των αναγκαίων λογισμικών και παρέχουμε δωρεάν τεχνική υποστήριξη για όλη τη περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών.

*ΑΝΑΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
*ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
*ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

 


    • Μελετάμε την διακήρυξη, συντάσσουμε την τεχνική προσφορά και τον κατάλογο δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τους όρους της Διακήρυξης. Υπογράφουμε ψηφιακά όποιο έγγραφο χρειάζεται.

    • Επικοινωνούμε με την αναθέτουσα αρχή μέσω ΕΣΗΔΗΣ για ηλεκτρονική υποβολή ερωτημάτων.

    • Συντάσσουμε μέσω ΕΣΗΔΗΣ του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Προμήθειας (ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ) σύμφωνα με τη Διακήρυξη.

    • Συντάσσουμε και υποβάλλουμε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και επισυνάπτουμε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

    • Συντάσσουμε και υποβάλλουμε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» και επισυνάπτουμε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

    • Αναρτούμε, παράγουμε  και εξάγουμε τις συστημικές εκτυπώσεις (τεχνική και οικονομική προσφορά) ψηφιακά υπογεγραμμένα.

    • Συντάσσουμε τον φυσικό χειρόγραφο φακέλου με τα πρωτότυπα έγγραφα και δικαιολογητικά της προσφοράς για την υποβολή τους σε έντυπη μορφή.

    • Ελέγχουμε πλήρως τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σε περίπτωση ελλιπού φακέλου άλλων συμμετεχόντων.

    • Αναλαμβάνουμε πλήρως τον ηλεκτρονικό και χειρόγραφο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατόπιν ανάδειξης μειοδότη  μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και τους όρους της Διακήρυξης

    • Επικοινωνούμε με την αναθέτουσα αρχή για τυχόν εκκρεμότητες ή διευκρινήσεις μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΣΗΔΗΣ

 

Για συμμετοχή σε ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και την Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) υπουργική απόφαση, οι οικονομικοί φορείς (ιδιώτες, επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απαιτείται να εγγραφούν ως χρήστες στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) eprocurement.gov.gr.

Αναλαμβάνουμε  υπεύθυνα, άμεσα, πανελλαδικά, απομακρυσμένα, γρήγορα και οικονομικά  την διαδικασία που προβλέπεται από το ΕΣΗΔΗΣ

 
 
 
 
 
 
 
Δ.Ε.Η

  Επανασύνδεση Ρεύματος

  Αλλαγή Ονόματος

  Κοινωνικό Τιμολόγιο

  Νυχτερινό Ρεύμα

  Επιστροφή στη Δ.Ε.Η

  Προσωρινή Διακοπή

  Οριστική Διακοπή

ΕΦΟΡΙΑ

  Φορολογική Ενημερότητα

  Έκδοση ΑΦΜ

  Έκδοση Κλειδάριθμου

  Αλλαγή ΔΟΥ

  Θεώρηση Μισθωτηρίου

  Μεταβολή ΚΑΔ Επιχειρήσεων

  Μεταβολή Στοιχείων

Ασφαλιστικά Ταμεία

  Ασφαλιστική Ενημερότητα

  Έκδοση Κλειδάριθμου ΙΚΑ

  Θεώρηση Βιβλιαρίου Ασθενείας

  Επιστροφή Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών

  Εγγραφή - Επανεγγραφή στον ΟΑΕΕ

  Διαγραφή από ασφάλιση ΟΑΕΕ

  Καταμέτρηση ενσήμων & κατάθεση για σύνταξη κύρια, γήρατος, αναπηρική.

 
 
 
 
Νομικά Έντυπα

  Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

  Εγγυτέρων Συγγενών

  Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

  Επίσημες Μεταφράσεις, κ.α

 
 
Φορολογικές Δηλώσεις
 
Οχήματα ΙΧ - Επαγγελματικά

  Αλλαγή Χρώματος Αυτοκινήτου

  Αντικατάσταση Άδειας Κυκλοφορίας

  Αντικατάσταση Πινακίδων

  Άρση Παρακράτησης

  Άρση Ακινησίας

  Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας

  Έκδοση Σημειώματος Ρυμούλκησης

  Μεταβίβαση Αυτοκινήτου ή Μοτό

  Μεταβίβαση ΙΧ Λόγω Κληρονομιάς

  Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ ή Λ.Ι.Χ

  Κατάθεση Πινακίδων

  Οριστική Διαγραφή Οχήματος

Διπλώματα Οδήγησης

  Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

  Διεθνής Άδεια Οδήγησης

  Δίπλωμα Οδήγησης Νέου Τύπου

  Επανέκδοση Διπλώματος Οδήγησης

  Μετατροπή Διπλώματος σε Ερασιτεχνικό

 
 
 
 
Εταιρείες

  Έναρξη Ατομικής Εταιρείας

  Έναρξη Εταιρείας ΕΠΕ - ΟΕ - ΕΕ

  Διακοπή Ατομικής Εταιρείας

  Ίδρυση Εταιρείας ΙΚΕ

  Μεταφορά Έδρας

Τράπεζες - Τειρεσίας
  Διεκπεραίωση Διαφόρων Εργασιών
 
 
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
 
 
Υποθηκοφυλακεία - Κτηματολόγια
  Αντίγραφα, Αποσπάσματα & Πιστοποιητικά Κτηματολογικών Στοιχείων
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΔΥΠΑ
  ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΔΥΠΑ
 
 
 
 
 
 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
 Εγγραφή & Δημιουργία φακέλου
 Αιτήσεις Εκπαιδευτικών (Μονίμων / Αναπληρωτών / Ωρομισθίων) 
 Επικαιροποίηση φακέλων
 
ΑΣΕΠ
  Ειδικές Προκηρύξεις
  Εντός προθεσμίας
  Αξιόπιστη Υποβολή Αιτήσεων ΑΣΕΠ
  Ακρίβεια στη δήλωση των απαιτούμενων προσόντων
  Επιλογή θέσεων με μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας
  Προκηρύξεις για Μόνιμο Προσωπικό
  Προκηρύξεις για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΑΜΕΑ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 

Το γραφείο μας είναι  ένα οργανωμένο Ιδιωτικό Κέντρο Εξυπηρέτηση Πελατών.
Λειτουργεί στο κέντρο των Παμφίλων από το 2013!
Πάντα δίπλα στους πολίτες-ιδιώτες και στις επιχειρήσεις.
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 

maria_mour2005@yahoo.gr
 
 

2251031474 - 6948523077
 
 

Πάμφιλα Λέσβου